ТАРЫХЫ

НАЗАД

« Кыргыз – Ъзбек университетинин медициналык колледжинин  «Терапиялык сабактар» бирикмеси.

“Терапиялык сабактар” бирикмеси 2005-жылдын 1-сентябрь №39, 1-д буйруктун негизинде т\з\л\п, иштеп келе жатат.

“Терапиялык сабактар” бирикмеси Исанова 79 къчъсундъ   К-ӨУнун

5-окуу имаратында жайгашкан.  Байланыш телефону 0771045643.

Учурда “Терапиялык сабактар” бирикмесинде 17 окутуучу  (алардын ичинен 15 штаттык, 2 ънъктъш) жана  1 лаборант эмгектен\\дъ. Азыр бирикменин колдонуусунда 17 окуу  каана, 2 лекциялык каана, 1 лабораториялык каана, 1 лаборанттык каана бар. Алардын ичинен 3  окуу каанасы ООБКОдо, 1 окуу каанасы “Трапия+” жеке ооруканасында, 1 окуу каанасы “Маматалиева” жеке ооруканасында, 1 окуу каана Ош шаардык жугуштуу оорулар балдар ооруканасында  жайгашкан.

 

Бирикме курамына тъмъндөг\ сабактарды камтыйт:

 

1.     «Терапия»

2.      «Терапиядагы медайым иши»

3.     «Психология»

4.     «Уй-б\лъл\к медицина»

5.      «Фтизиатрия »

6.     «Жугуштуу оорулар КИВ-инфекция жана эпидемиология курсу менен»

7.     «Тери жана венерикалык оорулар»

8.     «Нерв жана психикалык оорулар»

9.     «Паллиативдик жардамдын негиздери»

10.                       «Реабилитациянын негиздери»

11.                       «Гериатрия»;

12.                       «Неврологиядагы медайым иши»

13.                       «Клиникалык патология»

 

Бирикмеде б\г\нк\  к\ндъ  тъмънк\ окутуучулар курамы эмгектенип жатышат:

1.     Амиракулова А.С.- «Терапия», «Фтизиатрия»  сабагынын окутуучусу.

2.     Солиева М. У. – « Терапиядагы сестралык иши» жана «Гериатрия» сабактарынын окутуучусу.

3.     Нурматова Г.Р.- «Реабилитациянын негиздери»  сабагынын окутуучусу.

4.     Камилова Ф.А.- «Үй – булөлүк медицина», «Терапия» сабактарынын окутуучусу.

5.     Хаитова Д.Ш.- «Тери жана жыныстык оорулар» сабагынын окутуучусу.

6.     Кудайбердиева Ж.И. — «Нерв жана психикалык  оорулар» сабагынын окутуучусу.

7.     Абдалиева С.А. – «Уй-булолук медицина», «Психология» сабактарынын окутуучусу

8.     Нурматова Г. — «Клиникалык патология» жана «Терапия»  сабактарынын окутуучусу.

9.      Рахманова З.- «Неврологиядагы сестралык иши»  сабагынын окутуучусу.

10.                      Мамитова Н.К. — «Терапия» сабагынын окутуучусу.

11.                      Урбай кызы Нуржамал — «Жугуштуу оорулар жана КИВ инфекциясындагы сестралык иши » сабагынын окутуучусу

12.                     Еркинбаева Э.А.- «Неврологиядагы сестралык иши»  сабагынын окутуучусу.

13.                     Мамажанов С.- «Жугуштуу оорулардагы сестралык иши»  сабагынын окутуучусу.

14.                     Нажиманов Ж. — «Жугуштуу оорулар КИВ-инфекция жана эпидемиология курсу менен» сабагынын окутуучусу.

15.                      Гайпов Н.- «Терапия» сабагынын окутуучусу.

16.                      Бакиров С.- «Психология» сабагынын окутуучусу.

17.                      Ташбаев У. «Терапия» Сабагынын окутуучусу.

18.                      Асанова Ж.-Бирикменин лаборанты

 

«Терапиялык сабактар» бирикмеси керект\\ кърсътмъ куралдар менен жетишерлик ълчъмдъ  камсыздалган.

 

Мисалы бирикменин №210 каанасы  студенттерге ар кандай терапиялык  ыкмаларды  \йрът\\гъ ылайыкташтырылып т\з\лгън тренажердук каана деп саналат. Ал каанада муляждар, фантомдор, бикстер, медициналык шкафтар дары-дармектери менен, ар кандай учурлар \ч\н биринчи жардам аптечкалары жана башка медициналык жабдыктар жетишт\\. Ошондой эле  «Нерв жана психикалык оорулары» сабагынан кърсътмъ куралдар – неврологиялык балкача, танометр,  сез\\н\ текшер\\ч\ инелер, баш мээнин муляждары,  плакаттар жана планшеттер да бар.

Бирикменин лекциялык окуу  кааналары  мультимедиялык аппараттары менен камсыздалган.