• CSS Templates
  • banner

К-ѲУнүн миссиясы

К-ѲУнүн миссиясы – Коомдун билим берүү, илим, экономика жана социалдык чөйрөсүн ѳнүктүрүүгѳ жана атаандаштыкка жѳндѳмдүү адистерди даярдоо; коомдун адеп-ахлактык, маданий жана илимий баалуулуктарын сактоого жана арттырууга ѳбѳлгѳ болуу; кѳп маданияттуу билим берүү аркылуу Борбордук Азияда жашаган элдердин ортосундагы достукту бекемдѳѳ.
Миссия КУУ

Миссия КУУ – подготовить конкурентоспособных специалистов, способных развивать образование, науку и экономику Кыргызстана; способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества; укрепить дружбу между этносами, проживающими в Центральной Азии через поликультурное образование.